Thành tích

Thành tích đạt được

I. Hình thức thi đua khen thưởng của Ban QLDA Nhiệt điện Thái Bình

1. Danh hiệu thi đua

Năm

Hình thức khen thưởng

Số ngày tháng năm của quyết định hình thức khen thưởng;

cơ quan ban hành quyết định

2016

Tập thể LĐ xuất sắc

Số: 288/QĐ-EVN ngày 27/3/2017 của Tập đoàn điện lực Việt Nam

2016

Cờ thi đua

Số 1289/QĐ-EVN ngày 26/12/2016 của Tập đoàn điện lực Việt Nam

2. Hình thức Khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số ngày tháng năm của quyết định hình thức khen thưởng;

cơ quan ban hành quyết định

2006

Bằng khen

Số: 247/QĐ-EVN ngày 29/12/2006 của Tập đoàn điện lực Việt Nam

2008

Bằng khen

Số: 44/QĐ-EVN ngày 13/01/2009 của Tập đoàn điện lực Việt Nam

2010

Bằng khen

Số: 0105/QĐ-BCT ngày 10/01/2011 của Bộ Công thương

2010

Giấy khen

Số: 335/QĐ - ĐU ngày 19/01/2011 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Tỉnh Ninh Bình

2011

Bằng khen

Số: 248/QĐ-BCT ngày 16/01/2012 của Bộ Công thương

2012

Bằng khen

Số: 1313/QĐ-EVN ngày 28/12/2012 của Tập đoàn điện lực Việt Nam

2013

Giấy khen

Số 311/QĐ-GENCO3 ngày 21/01/2014 của Tổng Công ty Phát điện 3

2014

Bằng Khen

Số 1182/QĐ-EVN ngày 26/12/2014 của Tập đoàn điện lực Việt Nam

2015

Bằng Khen

Số 138/QĐ-BCT ngày 13/01/2016 của Bộ Công thương

2017

Bằng Khen

Số 1590/QĐ-EVN ngày 27/12/2017 của Tập đoàn điện lực Việt Nam

2018

Bằng khen

Số 142/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND Tỉnh Thái Bình

II. Hình thức thi đua khen thưởng của Công ty Nhiệt điện Thái Bình

1. Danh hiệu thi đua

Năm

Hình thức khen thưởng

Số ngày tháng năm của quyết định hình thức khen thưởng;

cơ quan ban hành quyết định

2018

Tập thể LĐ SX

Số 27/QĐ-EVN ngày 05/01/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2018

Cờ thi đua

QĐ số 320/QĐ-BCT ngày 18/02/2019 của Bộ Công thương

2020 Cờ thi đua Quyết định số 46/QĐ-EVN ngày 13/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
2020 Cờ thi đua Quyết định số 01/QĐ-CĐĐLVN ngày 04/01/2021 của Công đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Hình thức Khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số ngày tháng năm của quyết định hình thức khen thưởng;

cơ quan ban hành quyết định

2020

Bằng khen

Số 936/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thái Bình.

2020   Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam