Quy định về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ tư, 17/4/2024 | 10:34 GMT+7
Thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BTGTW ngày 25/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình ban hành Quy định số 03-QĐ/ĐU ngày 10/4/2024 Quy định về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty yêu cầu các cấp ủy, chi bộ trực thuộc: Phổ biến, quán triệt Quy định này để toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị thấm nhuần và tự giác thực hiện. Kịp thời đề nghị khen thưởng, biểu dương những cá nhân, tập thể thực hiện tốt; kỷ luật, phê bình những cá nhân, tập thể vi phạm. Giao Giám đốc Công ty, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty phối hợp chỉ đạo thực hiện quy định này gắn với việc xây dựng và thực hiện Văn hóa doanh nghiệp của Công ty và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Phòng HCLĐ