Nhiệt điện Thái Bình: Đẩy mạnh thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ bảy, 28/10/2023 | 09:45 GMT+7
Công ty Nhiệt điện Thái Bình đang đẩy mạnh triển khai Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch triển khai chủ đề năm 2023, chung tay cùng ngành điện thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, Tập đoàn, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng của đơn vị, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoạt động hiệu quả, thời gian qua công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) được Công ty tiến hành đồng bộ, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời, phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại đơn vị.

Theo đó, Công ty đã tổ chức triển khai kế hoạch THTK, CLP năm 2023 với việc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động trên tất cả các mặt. Công ty tăng cường công tác quản lý, triệt để tiết kiệm chi phí, chống lãng phí trong mua sắm tài sản, thiết bị, nâng cao công tác quản lý nguyên nhiên vật liệu, tăng cường quản trị hàng tồn kho và tối ưu giá trị tồn kho để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, tăng cường quản trị sử dụng tài sản cố định... Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động và tăng năng suất lao động, thực hiện chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Công ty đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định về THTK, CLP; phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, thiên tai, góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26.

Tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả đầu tư

Công tác THTK, CLP được Công ty triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP. Trong SXKD, các biện pháp kỹ thuật và biện pháp quản lý được chú trọng đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định, hiệu quả để phấn đấu năm 2023 đạt hệ số đáp ứng trên 94,77%, suất hao nhiệt đạt là 10.607 kJ/kWh.

Công ty lên kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung các loại định mức chi phí để tiết kiệm chi phí sản xuất; Sử dụng tối ưu hệ thống ERP để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; Thực hiện tiết kiệm 10% chi phí vật liệu, DVMN, bằng tiền khác; Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; Tiết kiệm trong mua sắm, sử dụng trang thiết bị làm việc. Quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, hiệu quả, công khai, minh bạch, gắn việc quản lý tài sản Công ty với công tác quản lý, điều hành sản xuất - kinh doanh.

Tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý tài sản Công ty, tăng cường đấu thầu rộng rãi, công khai theo quy định của Luật đấu thầu. Đẩy mạnh công tác kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tất cả các khâu trong quy trình đầu tư, đấu thầu, nhất là đối với các dự án đầu tư công. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác giám sát các dự án đầu tư thông qua việc tăng cường công tác kiểm toán; làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu gây lãng phí, thất thoát.

Nâng cao sự chủ động, trách nhiệm của các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ để hạn chế các cuộc họp không cần thiết, thực hiện lồng ghép các nội dung, công việc cần xử lý, cân nhắc thành phần, số lượng người tham dự phù hợp, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả; giảm tần suất tổ chức các hội nghị; tăng cường tổ chức họp trực tuyến, bố trí hợp lý thời gian tổ chức các hội nghị có cùng thành phần, rút ngắn thời gian hội nghị, hạn chế tổ chức chiêu đãi, tặng quà khi tổ chức hội nghị, không kết hợp tổ chức hội nghị với tham quan, nghỉ mát.

Hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, Công ty thực hiện đúng và đủ tất cả các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy trình về công tác bảo vệ môi trường trong tình hình mới.

Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính của đơn vị gắn với THTK, CLP trong các lĩnh vực; đẩy mạnh hiện đại hóa quản lý hành chính gắn với đổi mới phương thức quản lý thông qua việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả của mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên Internet, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và điều hành sản xuất của đơn vị.

Nhiệt điện Thái Bình: Đẩy mạnh thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Công ty Nhiệt điện Thái Bình đẩy mạnh thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, Công ty tập trung phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và hiện đại hóa. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành, chuyển đổi số, hướng đến các hoạt động số hóa, các hoạt động chưa tự động thành tự động và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao: Hiệu quả SXKD; Năng suất lao động; Năng lực quản trị.

Với những giải pháp mạnh mẽ triệt để và sự đồng thuận cao, tập thể Lãnh đạo, CBCNV quyết tâm triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao phong trào thi đua THTK, CLP và Chủ đề của năm 2023 mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã đề ra.

 

Nguồn https://tapchicongthuong.vn/