Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, Kết luận của Bộ Chính trị năm 2023

Thứ năm, 10/8/2023 | 14:45 GMT+7
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy các cấp về việc Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, Kết luận của Bộ Chính trị gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 10-NQ/TW); Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 06-NQ/TW); Kết luận số 49-KL/TW, ngày 20/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Kết luận số 49-KL/TW).

Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình yêu cầu Các chi ủy, chi bộ trực thuộc, BCH Công đoàn Công ty, BTV Đoàn Thanh Công ty căn cứ vào các Nghị quyết, Kết luận đã được đăng tải trên website Tập đoàn, website Công ty để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về quan điểm chỉ đạo của Đảng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về: (i) Tầm quan trọng của tài nguyên địa chất, khoáng sản; vai trò, vị trí của ngành địa chất và công nghiệp khai khoáng; (ii) Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (iii) Phát triển giao thông đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các tài liệu xem tại đây

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/ket-luan-so-49-kltw-ngay-1052019-cua-ban-bi-thu-ve-tiep-tuc-thuc-hien-chi-thi-so-11-cttw-cua-bo-chinh-tri-khoa-x-5511

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/nghi-quyet-so-10-nqtw-ngay-10022022-cua-bo-chinh-tri-ve-dinh-huong-chien-luoc-dia-chat-khoang-san-va-cong-nghiep-khai-khoang-den-8337

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/nghi-quyet-so-06-nqtw-ngay-24012022-cua-bo-chinh-tri-ve-quy-hoach-xay-dung-quan-ly-va-phat-trien-ben-vung-do-thi-viet-8335

 

Phòng HCLĐ